ინსაითები იწერება სინერჯი ჯგუფის კონსულტანტების მიერ მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში აღმოჩენილ მიგნებებზე დაფუძნებით. განკუთვნილია მათთვის, ვისთვისაც მართვა საინტერესოა.რა უშლის ხელს სტრატეგიული ინფორმაციის წარმოქმნას და მოძრაობას ორგანიზაციაში

თუ სტრუქტურა ისეა მოწყობილი, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობის ინფორმაცია სწრაფად, შეფერხების და დამახინჯების გარეშე აღწევს უმაღლეს ხელმძღვანელამდე ორგანიზაცია ახერხებს  დროული და ხარისხიანი გადაწყვეტილებების მიღებასაც და მათ ცხოვრებაში უფრო სწრაფად და ხარისხიანად განხორციელებასაც.

სრულად წაკითხვა »

თუ პროცესებს სტრუქტურაში სწორად არ გადავიტანთ

თუ სტრუქტურის კეთებისას მნიშვნელოვანი პროცესების უწყვეტი დინებისათვის საჭირო ფუნქციებს გამოვტოვებთ და სტრუქტურაში არ გავითვალისწინებთ, ეს ნიშნავს, რომ მათი შესრულება ან ხელმძღვანელებს მოუწევთ, ან რიგით თანამშრომლებს, ოღონდ დამატებითი სამუშაოს განცდით. შედეგად, ეს პროცესები უსისტემოდ, არათანმიმდევრულად, არაორგანიზებულად დაიწყებენ მსვლელობას და ორგანიზაციაც ბევრ დანაკარგს მიიღებს.

სრულად წაკითხვა »

ერთ ადამიანთან უშუალოდ დაქვემდებარებული ერთეულები გაცილებით ადვილად ურთიერთობენ ერთმანეთთან

ის სტრუქტურული ერთეულები, რომელთა შორის კოორდინაციას, ჰარმონიულ თანამშრომლობას, ინფორმაციის შეუფერხებელ გაცვლას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სტრატეგიული პროცესების შეუფერხებელი მსვლელობისთვის, ძალიან სასურველია სტრუქტურაში ერთი და იმავე ადამიანის უშუალო დაქვემდებარებაში მოვაქციოთ.

სრულად წაკითხვა »

პრობლემების პროაქტიული ძიება

თუ ორგანიზაციები მათი პრობლემების პროაქტიული ძიების მექანიზმებს არ ავითარებენ, ისინი ყოველთვის აგვიანებენ მათ მოგვარებას და ეს პრობლემებიც ასეთ დროს განსაკუთრებულად აზიანებენ ორგანიზაციებს.

სრულად წაკითხვა »

სამინისტროების საქმიანობის სამი ძირითადი მიმართულება

იმისათვის, რომ სამინისტროების საქმიანობა დადებითად შეფასდეს, ისინი ყველაზე მეტად სამი მთავარი მიმართულებით უნდა ახერხებდნენ წარმატებით მუშაობას:

ა) შექმნან და მართონ მათი მიმართულებით ეფექტიანი პოლიტიკა;

ბ) დააინიცირონ და ხელი შეუწყონ რაც შეიძლება მეტი წარმატებული პროექტის განხორციელებას მათ სფეროში;

გ) მაქსიმალურად დახვეწონ და განავითარონ საკანონმდებლო ბაზა მათი მიმართულებით და გახადონ ის რაც შეიძლება კონკურენტუნარიანი მეზობელი ქვეყნების კანონმდებლობასთან შედარებით.

ის სამინისტროები, რომლებიც ახერხებენ ამ სამი მიმართულებით სწრაფად და შედეგიანად იმოქმედონ, ყველაზე უკეთეს შეფასებებს მიიღებენ საბოლოო ჯამში და ქვეყანასაც დიდ სარგებელს მოუტანენ. საჭიროა, რომ თითოეულ სამინისტროში სტრუქტურაც და პროცესებიც მაქსიმალურად ემსახურებოდეს ამ სამი ამოცანის მაღალი ხარისხით გადაწყვეტას.

სრულად წაკითხვა »

განვითარების პროცესების სისტემატიზირება

ის ორგანიზაციები, სადაც განვითარების ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესები სისტემატიზირებული არ არის, ვერც მიმდინარე პროცესებს გამართავენ ნორმალურად და ვერც განვითარდებიან სათანადო ტემპით.

ამ პროცესების სწორად აწყობა და გამართვა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მიმდინარე საოპერაციო პროცესების. ვინაიდან მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ყველა დანარჩენი საქმიანობა ნელ-ნელა აუცილებლად მოწესრიგდება.

სრულად წაკითხვა »

სტრატეგიული დაგეგმვა და კონტროლი

ორგანიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პროცესი სამოქმედო გეგმის შედგენისა და გაკონტროლების პროცესია, რომელსაც აუცილებლად სჭირდება მაკოორდინირებელი პირი ორგანიზაციაში. სრულად წაკითხვა »

ხარისხის განვითარების საბჭო

თითქმის ყველა ორგანიზაციაშია კონტროლის ფუნქცია, თუმცა იგი უმეტესწილად არაეფექტური იქნება, თუ მხარდასაჭერად არ იმოქმედებს ხარისხის საბჭო, სადაც გამოიტანს ყველა გამოვლენილ ხარვეზსა თუ შესაძლებლობას. სრულად წაკითხვა »

როდესაც ორგანიზაციაში იდეები ზემოდან ქვემოთ მოდის

ორგანიზაციების დიდ ნაწილში სამწუხაროდ ისეა აგებული  სტრუქტურა და პროცესები,ისეა განაწილებული როლები და პასუხისმგებლობები, რომ ახალ იდეებზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს, ძირითადად, ხელმძღვანელებს უწევთ ფიქრი. სწორედ ისინი გვევლინებიან იდეების მთავარ წყაროდ და მერე ბევრ დროსა და ენერგიას ხარჯავენ თანამშრომლებზე ზემოქმედებაზე, რათა საკუთარი იდეები ცხოვრებაში განხორციელდეს. ამას ორგანიზაციისათვის ბევრი უარყოფითი ეფექტი ახლავს.

სრულად წაკითხვა »

როდესაც სტრუქტურა აფერხებს მნიშვნელოვან პროცესებს

ხშირად ხდება ისე, რომ ორგანიზაციისათვის მნიშნელოვანი რაიმე პროცესის შემადგენელი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია გამორჩენილია სტრუქტურაში. ანუ არავინაა, ვინც კონკრეტულად ამ ფუნქციის შესრულებაზე იქნება პასუხისმგებელი. ეს ამ პროცესში შეფერხებებს, მის არასწორ ან უსისტემო დინებას და, აქედან გამომდინარე, ბევრ უარყოფით შედეგს იწვევს.

სრულად წაკითხვა »

© სინერჯი ინსაითი Powered by Synergy Group

მასალების გამოყენების შემთხვევაში აუცილებელია წყაროს მითითება